ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศต่อ “ร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)” เพื่อใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาฯ จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากร  ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผ่านช่องทางแบบสอบถามออนไลน์  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXgDzBhGCca6EMLCc7cmE8ekN9gvuZ50i8Ob5e2gprhhu4ig/viewform หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2280 4085 ต่อ 2103