ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารรังสิตสารสนเทศ

ด้วยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดทำวารสารรังสิตสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศและจัดการ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางวิชาการแก่ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ทั้งนี้วารสารรังสิตสารสนเทศ ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโดยบรรจุในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารภาษาไทย(TCI)กลุ่มที่ 2

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถดาวน์โหลดบทความเพิ่มเติมได้ที่ http://rilj.rsu.ac.th และ โทร 02-997-2200 ต่อ 3463