ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies : the 10th ICADA 2021-SSIS )

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 10th ICADA 2021-SSIS) ในหัวข้อหลัก “Stronger Emergence Through Disruption : Challenge and Opportunity” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 : เวลา 09.00-17.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Program) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติ

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : ICADA4papers@gmail.com    โทรศัพท์ 0-2727-3298 หรือ http://www.icada2021.nida.ac.th/