ขอเชิญชวนผู้สนใจการส่งบทความ/ผลงานเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand ปี 2564

มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทศไทย ( มทส. ) ได้กำหนดจัดการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 22nd  Symposium on TQM Best Practices in Thailand ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อให้ความรู้และแนวทางระบบการจัดการของ TQM ที่องค์กรต่างๆ ได้นำไปใช้และประสบผลสำเร็จพร้อมนำเสนอบทความที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และการนำเสนอผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและคู่มือรายละเอียดได้ที่ www.ftqm.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดการประชุมทีคิวเอ็ม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71100