ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

ตามที่ คณะสังคมสาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดโครงการค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วย Zoom Cloud Meeting  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถพัฒนางานวิจัยและเขียนคู่มือปฎิบัติงานได้ โดยมีค่าลงทะเบียนคนล่ะ 2,000 บาท

โดยผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087-177-7866 หรือ E-mail : council.staff123@gmail.com