ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งโครงร่างวิจัย เพื่อพิจารณารับทุนสนับสนุนในเรื่องงานวิจัยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ
สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการได้จาก www.thaihealth.or.th