ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. มีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรวิจัยภาคการเกษตรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพเพียงพอ เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจึงได้จัดทำโครงการ “ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อให้การสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จำนวน 68 ทุน โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย โทรศัพท์ 0-2579-7435 ต่อ 3616 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.arda.or.th หัวข้อทุนศึกษา/อบรม >> ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา