ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วม“การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : ทำความรู้จักหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร มาทำความรู้จักหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU) เพื่อจะได้จัดทำข้อเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของ PMU “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : ทำความรู้จักหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team โดย อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. (สำหรับสายวิทยาศาสตร์) และวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. (สำหรับสายศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 สำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน (รับจำนวนจำกัด) สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1tN34PFSJwj1e5YDpMXGIGuXsjjNMDjXC8Ptcb702EqY/viewform?edit_requested=true