ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 – Online Seminar)

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ (ITD Research Forum 2020 – Online Seminar) จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

  1. โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล
  2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้
  3. โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย Belt and Road Initiative ของจีน
  4. โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบเขตการค้าเสรีบิมสเทคของประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 13.30 น. ผ่านทาง Facebook Live: https://www.facebook.com/itd.th/ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/ITD-Research-Forum-2020 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563