ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของโครงการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ (Roadmap to Success)

❇️❇️❇️สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ของโครงการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จ (Roadmap to Success)

🔅วิทยากร นายเศรษฐภูมิ บัวทอง และคณะวิทยากรกระบวนการ

นางสาวนูรีมะห์ ลูดิง นางสาวอุมัยย๊ะ ลูดิง นายเสกสรรค์ ว่องวัฒนาศิลป์ นางสาวอาซีม๊ะ ดามาลอ

วันเสาร์ที่ 25 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

เงื่อนไขโครงการวิจัยที่จะสมัครเข้ารับคัดเลือกร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต้องเป็นโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่ามีผลกระทบทางสังคม
  และเศรษฐกิจ
 2. เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 1,000,000 บาท ขึ้นไป
 3. หากโครงการวิจัยมีนักวิจัยที่เคยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมิน
  ผลกระทบทางสังคม (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. นักวิจัยของโครงการวิจัยที่สมัครเข้าร่วมการประชุม ต้องเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ แบบ On site ที่ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ได้ทั้ง 2 วัน และนำเสนอผลการประเมิน SIA และ SROI ผ่านระบบ Online Zoom Meeting ในวันที่สำนักงานบริหารการวิจัยฯ กำหนด
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น.
  หมายเหตุ
  นักวิจัยของโครงการต้องเข้าร่วมฟังการชี้แจงการกรอกใบงานตามแบบฟอร์ม
  ที่กำหนดผ่านระบบ Online Zoom Meeting ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567
  เวลา 8:30-12:00 น. เพื่อคัดเลือกนักวิจัยเข้าร่วมโครงการฯ
  สมัครได้ที่ https://forms.gle/UnnaFxt3SM93Z6Fu9
  📞✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารการวิจัยฯ เบอร์ภายใน 216005 หรือเบอร์ภายนอก 0616284101