ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”

💕ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

🔺ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”

📌โดย ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น. เข้าฟังการบรรยายผ่าน Zoom Meeting
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://forms.gle/7kkAu7oeAR8Bx6oC7
🎀ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. จัดส่งประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ ทางอีเมล์เท่านั้น
  2. ผู้รับประกาศนียบัตรจะต้องเป็นผู้เข้าร่วมฟังบรรยายเต็มเวลาและตอบแบบประเมินโครงการเท่านั้น

ประกาศรายชื่อและส่งลิ้งค์เข้าร่วมฟังบรรยายทางอีเมล์ที่ท่านสมัคร วันที่ 21 ธันวาคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ thaiwest.su@gmail.com /061-6284101 (เวลาราชการ)