ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการ “How to raise your research visibility and impact”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “How to raise your research visibility and impact”
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Editor-in-Chief วารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) เป็นวิทยากร
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/UoXejcQ2V8yKsbNPA
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ Priority กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน