ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วารสารวิชาการ “Unisearch Journal”

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้จัดทำวารสารวิชาการ “Unisearch Journal” ในรูปแบบออนไลน์ และเผยแพร่ผ่านเวปไซต์ http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th