ขยายเวลาส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้

  1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
  2. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  3. การวิจัยด้านการศึกษา
  4. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  5. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  6. การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริ่มต้น
    ขยายเวลาการส่งผลงานได้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://researchexpo.nrct.go.th/