ทุนสนับสนุนการวิจัยนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral fellowship program)  ประจำปี 2566 รอบที่ 2

  • ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มเสนอขอทุน

             1. แผนการดำเนินโครงการ
             2. ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้ขอรับทุน
             3. ประวัติและผลงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก

  • ส่งข้อมูลการสมัครผ่าน Google Form และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

             1.แผนการดำเนินโครงการ (file word)

             2.ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้ขอรับทุน (file word)

             3. ประวัติและผลงานนักวิจัยหลังปริญญาเอก (file word)

             4.เอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของนักวิจัยหลังปริญญาเอก

             5.ผลการสอบภาษาอังกฤษของนักวิจัยหลังปริญญาเอก (ถ้ามี)

              https://forms.gle/9omMd8QouPXiSAEK8

การติดต่อสอบถาม : สำนักงานบริหารการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โทร. 098-5467893 ,061-6284101 (เวลาราชการ) โทรภายใน 216005 (คุณวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ)