การรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2566(FY2023)

ด้วยสำนักการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมการเป็นสมาชิกในโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยร่วมในระดับนานาชาติและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว หน่วยงานประเทศสมาชิกจำนวน 6 หน่วยงาน จาก 4 ประเทศ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA  ประจำปี 2566 (FY2023) ในขอบข่ายการวิจัยสหวิทยาการขั้นสูง  ในประเด็นเรื่อง “เมืองดิจิทัลสีเขียว (Greener Digital Cities)”

ในการนี้ วช.จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนการวิจัยตามโครงการ e-ASIA JRP ประจำปี 2566(FY2023)

  • เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2564 – 28 มีนาคม 2565
  • นักวิจัยต้องลงทะเบียนและยืนยันส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIIS (National Research Innovation Information System) URL : http://nriis.nrct.go.th  ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.
  • ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 2445 ต่อ 206 และ http://www.the-easia.org/jrp/