การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสรรพศาสตร์
1. สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์
2. การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
3. มนุษย์ศาสตร์
แผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง
1. จิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย
โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation System,NRIIS)
(www.nriis.nrct.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563