การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ ไปยังกองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย หรือส่งทางอีเมลที่ researchraot@gmail.com  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสกลสถานพิทักษ์ 1-2 อาคาร 1 ชั้น 6

โดยดาวโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1BX1dBGj7sFQBDZvRBdzDvqipU_TSQi4q?fbclid=IwAR1hJXOKF6xeAcjV8odMDfcktRVZ3WkT4Ttr5CyYB2nYaB6hQzs2WTGvmQM

หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 0-2424-6832 ต่อ 537