การประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย และสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานค

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00- 17.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
เข้าร่วมการประชุมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริหารการวิจัย ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัย 9 เครือข่าย และสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
โดยมี รองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะนักวิจัย และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม จังหวัดเพชรบุรี
เข้าร่วมนำเสนอผลงาน นิทรรศการผลงานวิจัยของนักวิจัยเครือข่ายและผู้ประกอบการ/ผู้แทนกลุ่มชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก (Best practice) จากผลงาน ชุดโครงการวิจัย เรื่อง “การจัดการปุ๋ยแบบแม่นยำร่วมกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว” (ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563