การประชุมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับการขอทุนระบบใหม่ เพื่อการทำงานเชิงรุก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยกับการขอทุนระบบใหม่ เพื่อการทำงานเชิงรุก” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุม อธ.1302 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อความเข้าใจร่วมกันเบื้องต้นแก่ผู้บริหารจากคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร