การประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม AD-907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือบทบาทและการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็น C รวมทั้งหารือการทำงาน อว.ส่วนหน้าเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน