การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24

📌การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันเครือข่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เครือข่าย วิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 24 เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อย่างสร้างสรรค์ด้วยภูมิปัญญาไทยผ่านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน😁

✅วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

📌กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและส่งบทความ

วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ >>> http://www.western.ac.th