การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 รวมทั้ง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยชาญ ถาวรเวช ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จากคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา และอาคารโสมสวลี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม