การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ผ่านระบบออนไลน์ ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://rcimcon.rmutr.ac.th/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-8294-5451 หรือ Email: edu@rmutsb.ac.th