การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่ http://conference2021.tsu.ac.th หรือ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์มือถือ 081-5407304 หรือหมายเลขโทรศัพท์  0-7460-9600