การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
             โดย   รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกู                                                                                                                                                                                                                                                                  ผู้อำนวยการ สกสว.

             โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

             โดย  รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อำนวยการ สกสว.

            โดย รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์

            โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว.