การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย ที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และบุคลากรของ สวนส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินโครงการ