การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คกส.มศก.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กพ 64

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (คกส.มศก.) ครั้งที่ 1/2564 ทางระบบออนไลน์  ด้วยโปรแกรม Zoom เมื่อวันพุธที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ที่ปรึกษา คกส.มศก. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ดี ระแบบเลิศ ประธาน คกส.มศก. และคณะกรรมการ คกส.มศก. เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน