การบรรยายในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ”

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร(สวนส.)มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมงาน สวนส. ไปเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ “การพัฒนานักวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสรรทุนรูปแบบใหม่ และแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการบริการวิชาการ” ให้กับบุคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ