การจัดทำโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะวิชา/หน่วยงาน ที่มีความประสงค์จะนำเสนอโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จัดทำโครงการตามหัวข้อและแบบฟอร์มที่กำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ที่ www.plan.su.ac.th
หัวข้อ : การส่งคำขอแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และนำส่งข้อมูลมายังกองแผนงานทาง E-mail : saelim_w8@su.ac.th และเอกสารจำนวน 1 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววราภรณ์ แซ่ลิ้ม งานวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 02105 4686 ต่อ 10010