การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

***ข่าวประชาสัมพันธ์ การขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ***

1.ตามที่ สกสว. ประกาศ เลื่อนรับคำของบประมาณปี 2564
จากวันที่ 15 สิงหาคม- 5 กันยายน 2562 มาเป็นวันที่ >>>> 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2562 <<<<<

สวนส.ได้ปรับปฏิทินขั้นตอนการส่งแผนงานวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ ปี 2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนักวิจัยส่งแผนงานวิจัยให้ สวสน. ภายใน วันที่ 5 กันยายน 2562
สามารถดาวน์โหลดปฏิทิน ได้ที่ https://1th.me/rrBD

 1. นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ****ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม(Word) และ เอกสารต่างๆ เพื่อเตรียมแผนขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประจำ ปี 2564 ระบบใหม่ขอทุนผ่านสำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ที่
  https://1th.me/iM5u
  *****ดาวน์โหลด กรอบวิจัย 17 กลุ่ม จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ที่
  https://1th.me/2CX6
  3.นักวิจัยต้องลงทะเบียน หัวข้อ “นักวิจัย” ในระบบ https://tiras.tsri.or.th สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
  4.นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดตามข่าวการส่งแผนวิจัย 2564 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่าน
  Line group SUResearchNews
  https://www.facebook.com/SuricSilpakorn
  http://www.suric.su.ac.th/

****นักวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line group SUResearchNews เพื่อให้นักวิจัยท่านอื่นทราบเป็นแนวทางเดียวกัน