กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. พระราชบัญญัติสัตว์ พ.ศ. 2558
 2. Ethical Principles and Guidelines for the Use of Animals
 3. จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2559
 4. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และแบบฟอร์มข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2557
 5. จรรยาบรรณนักวิจัย
 6. มาตรฐานคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) พ.ศ.2555
 7. ข้อแนะนำสำหรับการดูแลและการใช้สัตว์เกษตรในการวิจัยและการสอน
 8. กฎกระทรวงกำหนดประเภทและชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
 9. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นสัตว์ พ.ศ. 2566
 10. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
 11. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใช้และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566
 12. กฎกระทรวงกำหนดงานที่ไม่เป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2566