เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมเรื่อง“การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล” วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง การใช้สัตว์ปีกเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดย  สัตวแพทย์หญิง ดร.จารุณี สาตรา

เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 และการเขียนโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรตามแบบฟอร์มต่างๆ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ