จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Tel. 098-547-9738 ภายใน 216004 (ตามวันและเวลาราชการ)
E-mail : humanethics@su.ac.th
ปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
พัชรณัฏฐ์ เสาร์หงษ์ (สำหรับนักศึกษา)
ตปนีย์ พรหมภัทร