แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. จัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.

แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. รับตอบเสียงเรียกร้องจากนักวิจัย
จัดประชุมแนะนำแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนวิจัยในแผนงานดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข.

23 พฤษภาคม 2565 นี้ เวลา 19.00 – 20.30 น.
ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live