แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” และ ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ : สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00-12.00 น.   ***อบรมผ่านระบบออน์ไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams ***

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น.

รายชื่อโครงการอบรมกลยุทธ์การเลือกวารสาร-17-สค-63

ขอแจ้งลิ้งค์การเข้าร่วมโครงการ

ผ่านระบบออน์ไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team (เข้าได้ก่อนเวลาประชุม 30 นาที) สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ที่

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjlmODc0OWEtYmQ5ZS00YmQ3LThlOTAtNTQwYmFmY2UyODBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22213e491d-43e3-4a8c-ac2d-8a26ed885e0f%22%2c%22Oid%22%3a%227efc4098-3c9a-426b-a4ad-7bc879be3cca%22%7d

หมายเหตุ ท่านที่ไม่เคยใช้งาน หรือไม่มี Account ระบบ Microsoft Teams สามารถดูวิธีเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams ได้ตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ดังนี้
1. ขณะประชุมขอให้เปิดกล้อง (ไม่สวมหน้ากากอนามัย) เพื่อให้ผู้ประสานงาน บันทึกภาพหน้าจอ ประกอบเป็นหลักฐาน
2. ขณะเข้าร่วมการอบรมขอให้ท่านปิดไมโครโฟนชั่วคราว และเปิดใช้ในกรณีที่มีประเด็นคำถามเท่านั้น
3. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมประชุมไม่กดบันทึกวิดีโอการประชุม
4. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมโครงการทำแบบประเมินที่ https://forms.gle/42SKkahf8qP1jDd97