เอกสาร/แบบฟอร์ม

 • เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุน

 1. หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านหัวหน้าส่วนราชการ คณบดี/  ผู้อำนวยการศูนย์/ สำนัก / สถาบัน / กอง
 2. ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จำนวน 5 ชุด
 3. แผ่นบันทึกข้อมูล (ข้อเสนอโครงการวิจัย) รูปแบบไฟล์ PDF และ Word จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารประกอบการจัดทำข้อเสนอการวิจัย

 1. คู่มือนักวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 2. หลักเกณฑ์การดำเนินงานและวิธีการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2556
 3. หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ของคณะวิชา
  1. หนังสือนำส่งโครงการวิจัยที่ปรับแก้
  2. โครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3 จำนวน 2 ชุด
  3. แผ่นบันทึกข้อมูล (โครงการวิจัยที่ปรับแก้) รูปแบบไฟล์ PDF และ Word จำนวน 1 ชุด
 1. แบบประมาณการค่าใช้จ่ายเงินและเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (ภายใต้โครงการระยะที่ 3) จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ลงนาม

 1. สัญญารับทุน จำนวน 2 ฉบับ
 2. ใบสำคัญรับเงิน

1.หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้า
       1.1 สำหรับโครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระยะที่ 2
       1.2  สำหรับโครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ฯ ระยะที่ 3
2.รายงานความก้าวหน้า จำนวน 5 ชุด ตามแบบการเขียนรายงานความก้าวหน้า
3. แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า (ตามแบบ สว. นวก. 01) จำนวน 1 ชุด 
4. รายงานการเงินรอบ 6 เดือน (ตามแบบ สว.นวก.02) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีคู่ฝากที่ลงนามสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวน 1 ชุด 
5. แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในงวดที่ 2 (ตามแบบ สว.นวก.03) จำนวน 1 ชุด 
6. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) รายงานความก้าวหน้าในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word จำนวน 1ชุด
7. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) แบบสรุปรายงานความก้าวหน้า ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word จำนวน 1 ชุด

1.หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้า
1.1 สำหรับโครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระยะที่ 2
1.2  สำหรับโครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ฯ ระยะที่ 3
2. ร่างรายงานวิจัย จำนวน 5 ชุด ตามแบบการเขียนร่างรายงานวิจัย
3. แบบสรุปปิดโครงการ จำนวน 1 ชุด
4. รายงานการเงินรอบ 12 เดือน พร้อมสำเนาสมุดบัญชีคู่ฝากที่ลงนามสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
5. แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในงวดที่ 3 จำนวน 1 ชุด
6. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) ร่างรายงานวิจัยในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word จำนวน 1ชุด
7. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) แบบสรุปปิดโครงการ ในรูปแบบไฟล์ PDF และ Word จำนวน 1 ชุด

 1. หนังสือนำส่งร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
  1.1สำหรับโครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระยะที่ 2
  1.2  สำหรับโครงการวิจัยภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ฯ ระยะที่ 3
 2. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 6 ชุด ตามแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 3. รายงานวิจัยฉบับย่อ/แบบสรุปผลงานวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ชุด
 4. แบบติดตามงานวิจัย จำนวน 1 ชุด
 5. บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 6. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ PDF และ Ms-Word จำนวน 1 ชุด
 7. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD/DVD) รายงานวิจัยฉบับย่อ / แบบสรุปผลงานวิจัยฯ แบบติดตามงานวิจัย, บทคัดย่อ, เอกสารเผยแพร่อื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
 8. ผลผลิตลักษณะอื่นๆ ตามที่ระบุในโครงการ (ถ้ามี) จำนวน 1ชุด

ระเบียบและคู่มือการเงิน