โครงการวิจัยที่ขอรับทุนใหม่

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยและสร้างสรรค์ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการเสนอขอรับทุน ICT

 1. หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของ ICT จำนวน 1 ชุด
 2. แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการของบประมาณจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ ICT
 3. แผ่นบันทึกข้อมูล (แบบเสนอโครงการวิจัย) จำนวน 1ชุด
 4. แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5. แบบรับรองการทำงานของนักวิจัยที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากร(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

เอกสารประกอบสำหรับจัดทำข้อเสนอการวิจัย

 1. ภาคผนวก : นิยามเกี่ยวกับการวิจัยและตารางการจัดทำงบประมาณ และตัวอย่างงบประมาณ
 2. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ
 3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 5. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2555-2559)
 6. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
 7. นโยบายรัฐบาล
 8. จรรยาบรรณนักวิจัย
 9. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 10. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
 11. หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้นอกงบประมาณให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
 12. เกณฑ์และแนวทางการประเมินผล สำหรับหน่วยงานภาครัฐใช้ในการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย
  1. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย (นท-1 ช)
  2. แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย (นท-1 ด)

โครงการที่ได้รับทุน

 1. หนังสือนำส่งชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้
 2. ชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ (และเหตุผล/คำชี้แจงเพิ่มเติมการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง) จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
 1. หนังสือนำส่งร่างรายงานวิจัย
 2. ร่างรายงานวิจัย จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น
 1. หนังสือนำส่งร่างรายงานวิจัยที่ปรับแก้
 2. ร่างรายงานวิจัยที่ปรับแก้ (และเหตุผล/คำชี้แจงเพิ่มเติมการปรับปรุง/ไม่ปรับปรุง) จำนวน 1 ชุด และร่างรายงานวิจัยฉบับเดิม จำนวน 1 ชุด
 1. หนังสือนำส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 2. รายงานวิจัย จำนวน 7 ชุด
 3. บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด
 4. สรุปผลงานวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ประโยชน์ (ตามแบบ สว.ว 6) ไม่เกิน 5 – 6 หน้ากระดาษเอ 4 จำนวน 1 ชุด
 5. แผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 5 ชุด (ไฟล์ PDF รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ )พร้อมติดป้ายชื่อโครงการและชื่อผู้วิจัยทุกแผ่น
 6. ผลผลิต (output) ที่ต้องสัมฤทธิ์ลักษณะอื่นๆ ตามขนาดของทุนของแต่ละสาขาวิชาตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด
 7. แบบติดตามงานวิจัย จำนวน 1 ชุด
 8. แบบรายงานการเงินงวดที่ 2 (แบบ สว.กง.02) (bud_2 ICT.doc) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้าพร้อม statement ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1 ชุด (กรณีแบ่งรับงวดเงินเป็น 2 งวด)
 9. แบบรายงานการเงินงวดที่ 3 (แบบ สว.กง.03) (bud_3 ICT.doc) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีทุกหน้าพร้อม statement ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน ชุด (กรณีแบ่งรับงวดเงินเป็น 3 งวด)

 

 1. หนังสือส่งขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย 
 2. รายงานความก้าวหน้า เพื่อประกอบการขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้องและเอกสารการเงิน

 1. ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการทำวิจัยและสร้างสรรค์ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 2. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย