โครงการศูนย์กลางนวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ (Creative Innovation Hub) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

http://crafttown.su.ac.th/