อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

       สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

              บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย สามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนแห่งชาติได้ โดยไม่ต้องเสีย                          ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

        จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            มีเนื้อหาให้ศึกษาก่อนทำแบบสอบถามออนไลน์ เมื่อทำข้อสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร

         CITI Program

            เป็นโปรแกรมออนไลน์สำหรับอบรมด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี Good Clinical Practice (GCP) ประกอบด้วยเนื้อหาครอบคลุม                              การวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ Good Laboratory Practice (GLP), Animal Care and Use (ACU), Biosafety and Biosecurity (BSS),                                Good Clinical Practice (GCP), Information Privacy and Security (IPS), Responsible Conduct of Research  (RCR),                                          Conflicts of  Interest (COI), Human Subjects Research (HSR)  เป็นต้น

         หลักสูตรนานาชาติ NDAT CTN

             เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักวิจัยที่เน้นการทำวิจัยในแบบ RCT ตามหลักการ ICH GCP และกฎระเบียบของ the Code of Federal Regulations                   (CFR) สำหรับการวิจัยทางคลินิกในสหรัฐฯ

         Protecting Human Research Participants; PHRP course

            เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดย National Institutes of Health (NIH) : เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์                            หลักสูตรมีเนื้อหาให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เกี่ยวกับแนวความคิดพื้นฐานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิ                                          และสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมการวิจัย

          สถาบันพัฒนาบุคลากรเเห่งอนาคต (ResearchIntegrity)

            สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  หลักสูตร จริยธรรมการวิจัย (Research                    Integrity)สำหรับนักวิจัยมืออาชีพทุกท่าน  อบรมฟรี ! มีแบบทดสอบ พร้อมใบประกาศนียบัตรหลังการอบรม