ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (สวนส.)

Silpakorn University Research, Innovation and Creativity Administration Office (SURIC)

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานภายในระดับกองสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีภาระหน้าที่เฉพาะหรือตามยุทธศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 เพื่อทำหน้าที่แทนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งยุบเลิกหน่วยงานไป เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2562 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 มีภาระหน้าที่เฉพาะ สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย รองรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) และ QS Stars Rating ทำงานเชื่อมโยงประสานระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้มหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ สร้างความเข้มแข็งแก่ระบบวิจัยของประเทศในการพัฒนาระบบและ  กลไกเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและหน่วยวิจัย การบริหารทุนวิจัย การประเมินผล การส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัย การจัดทำสารสนเทศการวิจัย การจัดทำวารสารของมหาวิทยาลัย การให้รางวัลผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น การดูแลคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทั้งมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ และในสัตว์ เป็นต้น การขับเคลื่อนการต่อยอดผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ประกอบการ เป็นต้น โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่ได้รับและมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เพื่อให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพทั้งในด้านการตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนและให้คำปรึกษาแก่ส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย