อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”

เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยศิลปากร และ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง”   ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ เดือนฉายรีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
• โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์  วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์    ประธานอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
• อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร
• ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• คณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง   (B) มจธ.
• อนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  ผู้บริหารฝ่ายวิจัย และนักวิจัย  จำนวน 19 มหาวิทยาลัย
รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  จำนวน 9  คณะวิชา เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง