ผลงานเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 5) 2561

รางวัลนักวิจัย/รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2563

โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง “การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่เตรียมจากสภาวะอ่อนเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมสำหรับประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอาง”
โดย อาจารย์ ดร. สุธินี เกิดเทพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง “ การลดของเสียทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา สรรมณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“การใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ดเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของระบบการผลิตข้าว”
โดยรองศาสตราจารย์อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง “ กรดอินโดลแอซีติกจากแบคทีเรีย: ประเมินผลการใช้ต่อการงอกและเจริญใน
ระยะต้นอ่อนของข้าวในระดับแปลง และศึกษารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกร”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง “ นวัตกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันเอกหญิง นงพิมล นิมิตรอานันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิธีทำ Face shield อย่างง่าย

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ผ่านการใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช

รางจืด : เซ็นเซอร์มหัศจรรย์

ศูนย์นวัตกรรมด้านการสร้างสรรค์ เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

งานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

โครงการ “การเตรียมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

“เพชรบุรี ย่านสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0” ภายในงาน Creative Thailand 2016

“ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม”

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งโรจน์  ธรรมรุ่งเรือง และคณะ   คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนวิจัยจากโครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3

ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการร่วมสร้างงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างประเทศ ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ (Reinventing University System) มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2564