ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ในการดำเนินงานวิจัยบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 – 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ร่วมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และคณะ ในการดำเนินงานวิจัยบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัย โดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างสถาบัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม