รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พัฒน์โรจนโสภณ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
โทรศัพท์ : 216002
suttiruengwong_s@su.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณณดา ภมรปฐมกุล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.)
โทรศัพท์ : 216002
PAMORNPATHOMKUL_B@SU.AC.TH

เบอร์ภายใน

216001-8

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน

098-5479738/061-6284101/ 098-5467893/ 065-0704679/ 092-4310868

ตปนีย์ พรหมภัทร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
E – mail : surdi2535@gmail.com
: ควบคุมกำกับดูแลงานตามภารกิจของ สวนส.

วัชรี น้อยพิทักษ์

ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ
E - mail : watcharee67@gmail.com
: ฐานข้อมูลงานวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (www.ris.su.ac.th)
: กำกับดูแลงานวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปนัดดา กุลพานิช

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : ip.suric.su@gmail.com
ควบคุมกำกับดูแลงาน ภารกิจนวัตกรรม : TLO, UBI, Startup

อารีย์วรรณ นวมนาคะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : areewan.nu@gmail.com
: งานบุคคล
: งานพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
: งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชฯ/MIS
: งานเเผนเเละคำของบประมาณระบบ BPM
: งานประกันคุณภาพการศึกษา (สวนส.)

น้ำผึ้ง เมืองสมบัติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
E – mail : bee.bee_2523@hotmail.com
: งานการเงิน
: งานบัญชี

พิชญา แก้วพลอยเพชร

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : pichaya_h@hotmail.com
: ประสานงานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
: ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายผู้บริหารงานวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์

ชณาพร หมอประเสริฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
E – mail : morprasert_c@su.ac.th
: งานพัสดุ

นายประทีป เกตุอู่ทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : prateep160541@gmail.com
: งานการเงิน

ศศิวิมล ไกรทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E - mail : kraithong_s@su.ac.th
: การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
: ประสานงานโครงการวิจัยในฐานะ Project Manager
: ร่างข้อถือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

พัชรณัฏฐ์ เสาร์หงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : patcharanat.b@gmail.com
: ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หรรษา นิลาพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : nhunsa@hotmail.com
: ประสานงานมาตรฐานการวิจัย (การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
: รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน (ค่า Page Charge)
: ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน (การตรวจทานภาษาอังกฤษ)

วริยวัลย์ สามเพชรเจริญ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
E – mail : thaiwest.su@gmail.com
: ประสานงานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
: ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

กรรณิกา ตะกรุดโทน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
E – mail : innovation.su58@gmail.com
: ประสานงานและบริหารงานโครงการ
: งานเผยแพร่ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ (นิทรรศการ)

ศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
E – mail : piyatraiphoom_s@su.ac.th
: งานทรัพย์สินทางปัญญา

ปิยาภรณ์ กัดสูงเนิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ
E-mail : kadsungnoen_p@su.ac.th
: บริหารงานทั่วไป
: ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ชุติมณฑน์ อยู่เป็นสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
E – mail : chutimol.yoo@gmail.com
: งานเลขาฯ ผู้บริหาร

ปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
E – mail :piyapat@gmail.com
: งานธุรการ
: งานประสานการขอใช้ยานพาหนะ/ห้องประชุม

วารี จิตต์รัตนสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : boom_466@hotmail.com
: ประสานงานด้านมาตรฐานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สิริวัฒน์ สุขศรีสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : siriwat_aum@hotmail.com
: ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (UBI) , Startup

วิสุทธิชน ไพศาลสันติสุข

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : phaisarnsantisu_v@su.ac.th
: ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
: ดูแลเว็ปไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์
: ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

ตวงพร เจนวิทยาอมรเวช

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E - mail : sehs.surdi@gmail.com
: ประสานงานเเละจัดทำวารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS)

ละไม พัฒนสุวรรณา

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
: งานธุรการ
: งานจัดเลี้ยง/ประชุม/อบรม/สัมมนา

ณัฐชา แดงประทุม

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E-mail : Nuttacha.24@gmail.com
: มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและชีวภาพ
: ประสานงานการจัดสรรทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
: อบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ศิริพร พันธุ์โพธิ์

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : punpo_s@su.ac.th
: ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
: ดูแลเว็ปไซต์และช่องทางประชาสัมพันธ์
: ดูแลเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

จิราพัชร ตรีเดชา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : suj.manager@su.ac.th
: ประสานงานเเละจัดทำวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร Silpakorn University Journal (SUJ)

ปาริชาติ ชัยสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
E – mail : hasss.manager@su.ac.th
: ประสานงานเเละจัดทำวารสาร Humanities, Arts and Social Sciences Studies (HASSS)

นฤมล ล้วนศรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
: ทำความสะอาด
: งานธุรการ
: งานจัดเลี้ยง/ประชุม/อบรม/สัมมนา