ประมวลภาพโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams โดยมี คุณจุฑามาศ ศิริปาณี จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พระราชบัญญัติเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.นรินทร์ ปริยวิชญภักดี สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายในหัวข้อ “เชื้อโรคและพิษที่พบในสัตว์และซากสัตว์ที่ก่อโรคในคนและสัตว์” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Pu1r36jAt-k