ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research Paper) “โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research Paper)
“โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก : มานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด”
จำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
หมดเขตวันที่ 20 เมษายน 2563 (ภายในเวลา 16.00 น.)
ในหัวข้อดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 ประสบการณ์ อารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์โรคระบาด
กลุ่มที่ 2 บทเรียนของวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาโรคระบาด
กลุ่มที่ 3 การแบ่งแยกกีดกัน ความเสี่ยงและการปรับตัวทางสังคม
กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยี พิธีกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์โรคระบาด
กลุ่มที่ 5 ภววิทยา ปริมณฑลของความรู้และความจริง
รูปแบบผลงาน
บทความวิจัย (Research paper) ขนาดสั้น ที่ได้จากการวิจัยจากเอกสาร งานวิจัยภาคสนามและประสบการณ์ส่วนตัว การสัมภาษณ์ การสำรวจสื่อออนไลน์ เป็นต้น ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 หน้า (A 4) ไม่รวมบรรณานุกรม) Font TH SarabunPSK 16
คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับข้อเสนอบทความ (ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เขียน บทคัดย่อ เค้าโครงการนำเสนอ และวิธีการศึกษา ความยาวระหว่าง 3 – 5 หน้า) ทาง e-mail ที่ narupon.d@sac.or.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/59?fbclid=IwAR1-k_bsfe0kUKmR-nXeOTFtQ9HHetrIHoAQYYKyQyjwrWSXieJqO-ED-QQ
สอบถามรายรายละเอียดได้เพิ่มเติม โทร. 02 880 9429 ต่อ 3814 หรือ 3835 ในเวลาราชการ