ใช้ microsoft edge ในการดาว์โหลดไฟล์

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์/แบบฟอร์ม

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์และกำหนดการดำเนินการพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์ฯ ของ คกส.มศก. ประจำปี 2567
แบบฟอร์มดาวน์โหลด และเอกสารประกอบ (ใช้ Microsoft edge ในการดาวน์โหลดไฟล์)

🌠 อัพเดทข้อมูลล่าสุด 25 ตุลาคม พ.ศ.2566 🌠

1. การส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่อขอใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เอกสารประกอบด้วย 1.บันทึกส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (ผ่านคณบดี/หัวหน้าหน่วยงานลงนาม) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด

    1.1. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย (Book sent protocal : Word) :

    1.2. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย (วิทยานิพนธ์/จุลนิพนธ์) (Book sent edit protocal thesis : Word) : 

    1.3. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน (Book sent protocal teach : Word) : 🌠อัพเดทข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

    2.1. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย จำนวน 1 ชุด (ฉบับจริง ที่หัวหน้าโครงการและหัวหน้าหน่วยงานลงนามและวันเดือนปีครบถ้วน)

   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทั่วไป  (Form SUACU 01 :  Word+PDF)  :  
   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์น้ำ (Form SUACU 02 :  Word+PDF) :

    2.2. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด (ฉบับจริง ที่หัวหน้าโครงการและหัวหน้าหน่วยงานลงนามและวันเดือนปีครบถ้วน)(Form SUACU 03 : Word+PDF) :

3. แบบเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 1 ชุด (กรณีเป็นโครงการวิจัย/วิทยานิพนธ์/จุลนิพนธ์) หรือแบบประมวลรายวิชา (Course syllabus) และแผนการสอน จำนวน 1 ชุด (กรณีเพื่อการเรียนการสอน)

4. ไฟล์ข้อมูลข้อ 2 และ 3 (เป็นไฟล์ PDF และ Word โดยส่งทาง Email : nilapan_h@su.ac.th)

 
2. การส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับแก้ไขตามมติ คกส.

เอกสารประกอบด้วย 1. บันทึกส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรับแก้ไข ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด  

   1.1. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัยแก้ไข (Book sent edit protocal : Word):    

   1.2. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย (วิทยานิพนธ์/จุลนิพนธ์)แก้ไข (Book sent edit protocal thesis : Word) :    

   1.3. บันทึกส่งข้อเสนอขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอนแก้ไข (Book sent protocal teach edit: Word): 🌠อัพเดทข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2566

2. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ที่ปรับแก้ไข) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด  

    2.1. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่องานวิจัย

   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์ทั่วไป (Form SUACU 01-Edit :  Word+PDF):
   • แบบฟอร์มขอใช้สัตว์น้ำ (Form SUACU 02 :  Word+PDF) :

     2.2. แบบฟอร์มขอใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 ชุด (Form SUACU 03 : Word+PDF) :

3. เหตุผลชี้แจงการปรับแก้ไข จำนวน 1 ชุด (Reason Edit protocal : )

4. ไฟล์ข้อมูล 2 และ 3 (เป็นไฟล์ PDF และ Word โดยส่งทาง Email : nilapan_h@su.ac.th)

 
3. การขอยกเลิกการส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Sent Cancel protocal : )