ประกาศรับทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 • ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
  1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
   1. กลุ่มเรื่องพลังงานสีเขียว
   2. กลุ่มเรื่องการคมนาคมขนส่งระบบราง
  2. การพัฒนาสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม
   1. กลุ่มเรื่องกำลังคนในศตวรรษที่ 21
 • ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
  1. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
   1. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท
   2. ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562