ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดมศึกษาวิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 แบ่งเป็นทุนวิจัยใน 3 ระดับ ได้แก่ Partnership Initiative Fund, Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund สำหรับ 2 สาขาวิชา คือ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ด้านสังคมศาสตร์ มนุศยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีกำหนดการรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 มีนาคม 2564 สำหรับทุน Partnership Initiative Fund และ Organizational Bridging Fund และวันที่ 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับทุน Network Strengthening Fund และ Organizational Bridging Fund โดยสถาบันต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ ต้องทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในเวลา 16.30 น. ของวันสิ้นสุดการรับข้อเสนอโครงการของทุนแต่ละระดับ

โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/B/

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2470-7961-3 หรือ Email : pmu.b@nxpo.or.th